Najczęściej kupowane

Promocje

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej "ustawa.", podanych przez osobę w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jest Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046, tel 12 357 65 98 e-mail sklepinternetowy@bonifratrzy.pl dalej „Spółka”

2. Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie ustawy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe, które zostały powierzone Spółce, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP przetwarzane są:

a. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści i jej zmiany

b. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w sklepie

c. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń

d. w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

5. Powierzając Spółce dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich

aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Podane w koncie Klienta dane osobowe można

samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym recepturybonifratrow.pl

7. W celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, Spółka może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy, w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki lub operatorowi płatności (Dotpay) w celu wykonania usługi płatniczej. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się ze Spółkę – dane teleadresowe wskazane są w ust. 1 powyżej.

9. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora

10. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, połączenie z witryną recepturybonifratrow.pl zabezpieczone jest szyfrowaną wersją protokołu http.

11. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Spółkę w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

12. Spółka nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

13. Spółka może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu, osobę której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

 

Polityka Cookies

1. Spółka stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo

telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu "cookies", które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej pod adresem recepturybonifratrow.pl (dalej "Serwis").

2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:

a. przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;

b. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;

c. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników w ramach narzędzia Google Analitycs.

3. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki.

4. Pliki Cookies są dostępne dla Spółki. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym

mogą być wykorzystane również przez dostawcę usług firm Google i Facebook.

5. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Spółka może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL